ธรรมคือแรงใจ
พระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวร
องค์พระโพธิกวนอิมอวโลกิเตศวร
ปางประทานพร สูง 2.10 เมตร
     ด้วยสำนึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณฟ้าเบื้องบนปกโปรดวิถีอนุตตรธรรมสู่โลกกาในกาลคับขัน ผู้มีบุญจะได้รับการฉุดช่วยให้ประสบกับมหาธรรม ซึ่งนับเป็นความโชคดีที่สุดของชีวิตที่จะได้มาพบหนทางรู้แจ้งพุทธจิตญาณเดิมแห่งตน   
     ปณิธานของเราคือการเผยแผ่คำสอนในหลักศีลธรรม เมตตาธรรม จริยธรรม มโนธรรม สัตยธรรม ปัญญาธรรม คุณธรรมแห่งพระพุทธะอริยะเจ้า คำสอนขององค์ศาสดาทั้งห้าเพื่อจรรโลงจิตอันดีงามดั้งเดิมและกล่อมเกลาเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย หวังให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสพบสัจธรรมที่แที่ยงแท้ไม่หลงงมงาย ได้มีโอกาสบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรม ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลเพื่อเจริญปณิธานและชดใช้หนี้เวรกรรม

ปี 2545ปี 2548ปี 2550
เริ่มก่อตั้ง "ร้านหนังสือเอกอนันต์"
เลขที่ 495/25-27 ถนนประชาอุทิศ ซอย 8
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ก่อตั้งสำนักงานแห่งใหม่
เลขที่ 9/6 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

ทูลเกล้าถวายหนังสือธรรมะ "เพชรน้ำเอก 1"
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี


ปัจจุบันเราได้ผลิตหนังสือธรรมะเพื่อเผยแพร่
เป็นธรรมทาน เป็นจำนวนกว่า 1,000,000 เล่ม

   ทุกครั้งที่สร้างบุญนึกถึง "เอกอนันต์"  
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
ทูลเกล้าถวาย
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ดูแผนที่ ...
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
(พุทธมณฑล)
ทีมงานเอกอนันต์